Vedtægter

Vedtægter:

 1. Foreningens navn er Dansk Barbershopforening. Foreningen er stiftet den 19. marts 1994.
 2. Foreningen er en landsforening for rytmisk a cappella-sang. Foreningen vil samle vokalensembler og enkeltpersoner med tilknytning til barbershop og anden showsang.
 3. Foreningen vil arrangere en årlig festival for barbershop og showsang, søge økonomisk støtte til projekter, udbrede kendskabet til barbershop og showsang, hjælpe med at skaffe noder og udbygge kontakten til lignende foreninger i andre lande.
 4. Foreningens medlemmer er dels vokalensembler (kor og mindre sanggrupper) og dels enkeltpersoner.
 5. Kontingent for ensembler og for enkeltpersoner fastsættes af den ordinære generalforsamling.
 6. Regnskabsåret er kalenderåret.
 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 8. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts eller ved den årlige festival. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde mindst 2 uger før generalforsamlingen. Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed (se dog punkt 12 og 13). Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret. Hvert medlem (ensemble eller enkeltperson) har èn stemme.
 9. Dagsordenen er fast med følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontigent
 5. Valg af formand og øvrige bestyrelse
 6. Valg af revisor
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

 1. Ekstraordinær generalforsamling af holdes, hvis bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske med mindst 4 ugers varsel. Beslutning træffes efter de samme regler som for den ordinære generalforsamling.
 2. Bestyrelsen består af formanden, 6 øvrige medlemmer og 2 suppleanter. Formanden vælges for 2 år ad gangen. De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen, 2 hvert andet år. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv og fastsætter sin forretningsorden.
 3. Foreningen hæfter alene med sin kapital.
 4. Foreningens faste kor er hjemmehørende i Københavns Kommune. Koret arbejder efter regler fastsat af foreningens bestyrelse.
 5. Foreningen kan have lokalafdelinger. Lokalafdelingers vedtægter skal godkendes af Dansk Barbershopforenings bestyrelse.
 6. Vedtægtsændringer kan kun besluttes af en ordinær generalforsamling med 2/3 stemmeflertal. Forslag til vedtægtsændring skal være udsendt med indkaldelsen.
 7. Foreningens opløsning kan kun foreslås på en ordinær generalforsamling, og forslaget skal være udsendt med indkaldelsen. Såfremt der er 2/3 stemmeflertal herfor, gentages forslaget om foreningens opløsning ved indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningen kan opløses ved simpel stemmeflerhed. Generalforsamlingen træffer samtidig afgørelse om anvendelse af foreningens midler til almennyttige formål i overensstemmelse med foreningens formål.

Adresse: Bakkevej 44, 3460 Birkerød, Danmark

Email: dl@loudsoft.com

Telefonnummer: +45 45 82 62 91